Algemene voorwaarden

 

 1. Definities

Algemene Voorwaarden: de op deze Overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden van BookingAPP B.V, ten aanzien waarvan Opdrachtgever verklaart deze te hebben ontvangen, er bekend mee te zijn en onvoorwaardelijk te hebben aanvaard.

bookingAPP: het door BookingAPP B.V ontworpen en ontwikkelde (online) systeem te gebruiken voor de aankoop, behandeling, verweking en afhandeling van Tickets.

BookingAPP B.V: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BookingAPP B.V B.V. (“BookingAPP B.V”) gevestigd te Reuver (NL) aan de rijksweg 51A, 5953 AB.


Gebruiker: de natuurlijke en/of rechtspersoon die door middel van bookingAPP Tickets koopt voor een door of namens Opdrachtgever georganiseerd/geproduceerd evenement.


Mollie: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mollie B.V. (Mollie) gevestigd te Amsterdam (NL) aan de Tesselschadestraat 15, 1054 ET.

Opdrachtgever: De partij die zich bezighoudt met de organisatie en/of productie van een of meer evenement(en) en voor de online verkoop van tickets voor deze evenementen gebruik maakt van de door BookingAPP B.V geleverde diensten.

Overeenkomst: De betreffende overeenkomst tussen BookingAPP B.V en opdrachtgever inzake het gebruik van bookingAPP

Ticket: het op bestelling van gebruiker door bookingAPP gegenereerde toegangsbewijs voor een door of namens Opdrachtgever georganiseerd/geproduceerd evenement.

 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

  • 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn toepasselijk op ieder aanbod, iedere opdracht en iedere overeenkomst tussen BookingAPP B.V en Opdrachtgever waarop BookingAPP B.V deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Afwijking van deze algemene voorwaarden is uitsluitend mogelijk indien beide partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.
  • 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met BookingAPP B.V voor de uitvoering waarvan derden door of namens BookingAPP B.V dienen te worden betrokken.

 

 1. Offerte en ander aanbod

  De door BookingAPP B.V uitgebrachte offerten dan wel elke op andere wijze gedane aanboden zijn geldig voor een termijn van 30 dagen. Na verstrijking van deze termijn kan de wederpartij geen beroep meer doen op de offerte dan wel het aanbod. Indien de wederpartij begreep of had horen te begrijpen dat de offerte dan wel het gedane aanbod in zijn geheel of gedeeltelijk een vergissing of kennelijke verschrijving bevat kan BookingAPP B.V niet gehouden worden aan haar offerte dan wel gedane aanbod.
 2. bookingAPP

  • 1. BookingAPP B.V biedt Opdrachtgever de mogelijkheid gebruik te maken van bookingAPP voor de verkoop van tickets in de meest brede zin van het begrip, voor de door Opdrachtgever te organiseren of te produceren evenement.
  • 2. BookingAPP B.V verleent Opdrachtgever toegang tot het gebruik van bookingAPP indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de in overeenkomst opgenomen verplichtingen.
  • 3. bookingAPP wordt door en voor rekening van BookingAPP B.V beheerd, onderhouden en zo nodig hersteld overeenkomstig marktconforme eisen.
  • 4. BookingAPP B.V zal in voorkomend geval eigener beweging doch indien in alle redelijkheid mogelijk onder dezelfde voorwaarden nieuwe versies van bookingAPP ter beschikking stellen.
  • 5. Uitbetalingen, van door Gebruiker betaalde bedragen voor via bookingAPP gekochte tickets, aan Opdrachtgever worden afgehandeld door provider Mollie B.V. en geschieden onder voorwaarden als overeengekomen tussen Mollie B.V. en Opdrachtgever. BookingAPP B.V vermeldt uitdrukkelijk geen (contracts)partij te zijn inzake deze betalingen en kan nimmer aansprakelijk worden gesteld ter vergoeding van enig bedrag. Er komt derhalve nimmer een overeenkomst tot stand tussen BookingAPP B.V en Gebruiker.

 

 1. Betalingen tickets

  • 1. Alle betalingen door de Gebruiker in verband met de aankoop via van een via bookingAPP gekocht Ticket geschieden zonder tussentransactie via Mollie. BookingAPP B.V is hierbij geen (contracts-)partij.
  • 2. De betalingen door de Gebruiker in verband met de aankoop van via bookingAPP gekochte Tickets geschieden via Mollie aan Opdrachtgever. Deze gelden worden intradag uitgekeerd, wat in de praktijk inhoudt dat bedragen 1 a 2 dagen na betaling door gebruiker uitbetaald worden aan Opdrachtgever. Deze gelden worden uitdrukkelijk niet op enig moment bijgeboekt op aan BookingAPP B.V toebehorende bankrekeningen.
 2. Tarieven en betaling

  • 1. BookingAPP B.V brengt de Opdrachtgever de navolgende kosten in rekening:

   • kosten per via bookingAPP verkocht Ticket
   • kosten voor extra diensten
  • 2. De kosten en tarieven worden in een overeenkomst tussen BookingAPP B.V en Opdrachtgever nader bepaald.
  • 3. Tarieven zijn inclusief BTW uitsluitend voor wat de betreft de vergoeding per Ticket als bedoeld in art. 6.1 sub a van deze algemene voorwaarden en exclusief BTW voor wat betreft het gebruik van bijvoorbeeld hardware en overige diensten van BookingAPP B.V, alsmede eventuele bijkomende kosten, ook indien dit onvoorziene kosten betreft.
  • 4. BookingAPP B.V houdt zich het recht voor de tarieven – indien daar aanleiding toe is – tussentijds te wijzigen. Met een redelijke wijziging van tarieven verklaart de Opdrachtgever zich op voorhand akkoord.
  • 5. Geen enkele kostenverhogende gebeurtenis die mogelijkerwijze plaatsheeft in de relatie tussen Gebruiker en Opdrachtgever kan op BookingAPP B.V worden afgewenteld.
  • 6. Betaling van de door BookingAPP B.V aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte tarieven geschiedt op de wijze als nader te specificeren in overeenkomst tussen Opdracht gever en BookingAPP B.V.
  • 7. In rekening gebrachte tarieven zijn uitdrukkelijk verschuldigd indien Opdrachtgever, om wat voor reden dan ook, besluit de kosten van het toegangsbewijs geheel of gedeeltelijk aan de Gebruiker te restitueren.
 3. Rapportage
  • 1. BookingAPP B.V verplicht zich jegens de Opdrachtgever om desgevraagd inzicht te verschaffen met betrekking tot volume en status van de verkoop van via bookingAPP verkochte Tickets tussen Gebruiker en Opdrachtgever.
  • 2. Eventuele facturen, rapportages, mededelingen en andere communicatie tussen partijen geschiedt digitaal, via email en/of publicatie op een al dan niet beveiligd gedeelte van de website van BookingAPP B.V. BookingAPP B.V houdt zich het recht voor hiervoor andere maatschappelijke aanvaarde kanalen te gebruiken.
 4. Verstrekken (bedrijfs)gegevens

  • 1. De Opdrachtgever verplicht zich alle gegevens die naar het oordeel van BookingAPP B.V noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht en het optimaal functioneren van bookingAPP per ommegaande aan BookingAPP B.V ter beschikking te stellen op een door BookingAPP B.V aan te geven wijze.
 5. Verwerking en bescherming persoonsgegevens

  • 1. De Opdrachtgever draagt de verplichting de Gebruiker te informeren omtrent de regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en privacy in de meest brede zin van het begrip.
  • 2. BookingAPP B.V is gehouden de persoonsgegevens en voorkeuren van de Gebruiker, voor zover de Gebruiker hiervoor overeenkomstig de hiervoor geldende regels toestemming heeft gegeven, ter beschikking te stellen aan Opdrachtgever.
  • 3. BookingAPP B.V maakt in beginsel geen gebruik van eventueel verkregen persoonsgegevens van de Gebruiker.
 6. Intellectuele eigendom

  • 1. Alle rechten van intellectuele eigendom, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, alle bestaande en toekomstige rechten en vorderingen op, of ter zake van het gebruik van auteurs- en naburige rechten, chipsrechten, handelsnaamrechten, merkenrechten, domeinnamen, octrooirechten, modelrechten en databankrechten ter zake bookingAPP of daarmee verband houdende zaken, berusten uitsluitend bij BookingAPP B.V. Behoudens uitdrukkelijk tussen partijen schriftelijk overeengekomen, vindt geen overdracht van intellectuele eigendom plaats op basis van deze algemene voorwaarden dan wel uit hoofde van de Overeenkomst.

 

 • 2. Niettegenstaande het in artikel 10.1 bepaalde heeft Opdrachtgever het recht om uitsluitend ten behoeve van de promotie, marketing en verkoop van Tickets (via bookingAPP) en uitsluitend voor zover dat gebruik van aanvullende waarde is voor promotie, marketing en verkoop van Tickets (via bookingAPP), de (handels)naam en handelsmerken van BookingAPP B.V te gebruiken. Opdrachtgever garandeert daarbij dat hij zich te allen tijde zal inspannen om mogelijke afbreuk van de (handels)naam en handelsmerken van BookingAPP B.V zal voorkomen.

 

 1. Vrijwaring

  • 1. Opdrachtgever vrijwaart BookingAPP B.V van vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
  • 2. Opdrachtgever vrijwaart BookingAPP B.V op eerste verzoek indien BookingAPP B.V wordt aangesproken, in welke zin dan ook, door of namens een Gebruiker met betrekking tot de inhoud en/of de al dan niet behoorlijke nakoming van de overeenkomst(en) die Opdrachtgever en Gebruiker met elkaar hebben gesloten, bijvoorbeeld in het geval van afgelastingen, alsmede de daarmee samenhangende communicatie van Opdrachtgever naar Gebruiker, dan wel iedere andere mogelijke vorm van tekortkoming en/of onrechtmatig handelen van Opdrachtgever jegens Gebruiker.
  • 3. BookingAPP B.V houdt zich het recht voor alle in- en buiten rechte door haar gemaakte kosten in verband met tussen Gebruiker en Opdrachtgever gerezen juridische en/of financiële geschillen, te verhalen op de Opdrachtgever.
 2. Aansprakelijkheid

  • 1. Partijen zijn slechts aansprakelijk voor zover dit uit de Overeenkomst dan wel uit deze algemene voorwaarden blijkt.
  • 2. Aansprakelijkheid zijdens BookingAPP B.V wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts dan indien de Opdrachtgever BookingAPP B.V zo spoedig mogelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij tevens een redelijk termijn wordt gesteld ter zuivering van de tekortkoming en indien BookingAPP B.V ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. Één en ander laat rechten van de Opdrachtgever uit hoofde van artikel 13.1 onverlet.
  • 3. BookingAPP B.V is niet aansprakelijk ter zake schade van Opdrachtgever, in welke vorm dan ook, wegens terugboekingen en/of reclamaties - vanwege welke oorzaak dan ook - van Gebruikers. De hieruit direct of indirect voortvloeiende schade wordt gedragen door Opdrachtgever. BookingAPP B.V is gerechtigd terugboekingen en/of reclamaties te verrekenen met Opdrachtgever.
  • 4. BookingAPP B.V is uitsluitend jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor schade of verlies ten gevolge van niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de Overeenkomst en/of overige contractuele verplichtingen, voor zover deze schade het gevolg is van opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld van BookingAPP B.V of van derden van wie BookingAPP B.V zich bedient.
  • 5. BookingAPP B.V is niet aansprakelijk voor indirecte schade, in welke vorm dan ook, waaronder mede begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  • 6. BookingAPP B.V is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van storingen of onderhoud van door haar gebruikte computers c.q. (elektronische) systemen.
  • 7. BookingAPP B.V is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van door Gebruikers of derden vervalste Tickets dan wel andersoortig misbruik- of onrechtmatig gebruik van Tickets door Gebruikers of derden.
  • 8. De aansprakelijkheid van BookingAPP B.V is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de beroep/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van BookingAPP B.V in het betreffende incident wordt uitgekeerd. Voor zover uitkering achterwege blijft, om welke reden dan ook, is iedere aansprakelijkheid via BookingAPP B.V beperkt tot een maximum bedrag van de in totaal aan bookingAPP BV betaalde servicefee over dat kalenderjaar.
  • 9. Bovengenoemd aansprakelijkheidsbeperkingen zijn mede bedongen ten behoeve van de door BookingAPP B.V ingeschakelde derden, die op deze aansprakelijkheidsbeperking derhalve een beroep kunnen doen.
 3. Beëindiging

  • 1. De overeenkomst tussen BookingAPP B.V en Opdrachtgever kan in ieder geval tussentijds en met onmiddellijke ingang worden beëindigd indien:

   • één der partijen in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling wordt verleend, ontbinding of liquidatie plaatsvindt, de ondernemingsactiviteiten worden beëindigd of naar het buitenland worden verplaatst, of de crediteuren onderhands akkoord wordt aangeboden dan wel op andere wijze sanering van schulden wordt bewerkstelligd;
   • één der partijen na schriftelijke ingebrekestelling per aangetekende brief gedurende meer dan zeven dagen in gebreke blijft haar verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen;

 

 • de Opdrachtgever eigenhandig dan wel met behulp van derden en op welke wijze dan ook tracht wijzigingen in de bookingAPP aan te brengen;
 • BookinAPP direct of indirect door Opdrachtgever wordt gebruikt om door haar overeenkomsten met Gebruikers te sluiten die door inhoud of strekking in strijd zijn met de wet, de goede zede of openbare orde, dan wel overeenkomsten die door inhoud of strekking als aanstootgevend of frauduleus worden gekwalificeerd, hetgeen bij uitsluiting naar het ter beoordelen van BookingAPP B.V.
 1. Overmacht

  • 1. In een situatie van overmacht, waarvan onder andere sprake is indien een niet-nakoming van één der partijen niet aan haar kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van die partij noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, indien bedoelde periode van overmacht langer duurt dan 14 dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.
  • 2. In de volgende gevallen komen partijen overeen dat in ieder geval sprake is van overmacht als bedoeld in artikel 14.1:

   • in geval van uitblijven dan wel vertraging van prestaties - anders dan als gevolg van opzet of bewuste roekloosheid zijdens BookingAPP B.V - wegens het tenietgaan, op welke wijze dan ook, van door BookingAPP B.V ten behoeve van bookingAPP gebruikte servers, back-ups en andere apparatuur, alsmede storingen in telefoon- en internetverkeer;
   • in geval van uitblijven dan wel vertraging van prestaties zijdens BookingAPP B.V als gevolg van acties van sabotage - al dan niet met terroristisch oogmerk - van derden, waaronder acties van zogenaamde 'hackers' en/of 'crackers'.
 1. Toepasselijk recht en forum

  • 1. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  • 2. Alle geschillen die uit deze Algemene Voorwaarden of uit enige daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende (nadere) overeenkomst mochten ontstaan, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in de woon/vestigingsplaats van de gedaagde partij.

Begin direct met bookingAPP

Onze accountmanagers weten precies wat jij nodig hebt.

Direct beginnen?